Stanovy klubu


Stanovy ÚAMK -  SubaruFanClubu.cz


SubaruFanClub je místním automotoklubem zastřešeným Ústředním automotoklubem České republiky, proto se řídí jeho stanovami.

Stanovy Ústředního automotoklubu ČR

Část I - Základní ustanovení

Článek 1 - Název organizace

Ústřední automotoklub České republiky (ÚAMK).

Článek 2 - Symbolika organizace

Symbolem organizace je znak a vlajka.

Článek 3 - Sídlo organizace

Sídlem ÚAMK je Praha 4, Na strži 1837/9.

Článek 4 - Právní postavení organizace

ÚAMK má právní subjektivitu.

Článek 5 - Charakteristika organizace

ÚAMK je nezávislé, dobrovolné, občanské sdružení pracující na demokratických principech, které sdružuje motoristy a příznivce motorismu a působí na území celé republiky. ÚAMK je pokračovatelem motoristických organizací a klubů na území Čech, Moravy a Slezska; jeho založení v roce 1904 je spjato se vznikem motorismu v českých zemích.

Článek 6 - Poslání a úkoly organizace

 • ÚAMK zaměřuje svoji činnost na:
  • všestranné zabezpečování potřeb motoristů a na podporu a obhajobu jejich zájmů,
  • poskytování motoristických služeb, zejména speciální pojištění motoristů, silniční a odtahová služba, opravy vozidel včetně distribuce náhradních dílů, provoz ubytovacích zařízení a s tím spojených služeb, včetně obchodní činnosti, směnárenská činnost, výkup, regenerace a prodej olejů, vrakování vozidel, výkup a likvidace autobaterií, výroba, servis a prodej sportovních strojů a součástek k nim, poskytování reklamních ploch v zařízeních a na prostředcích, výstroji a výzbroji používané při zájmové činnosti atd.,
  • rozvoj mototuristiky a cestovního ruchu, včetně informační služby a cestovní kanceláře,
  • výuku řidičů motorových vozidel a jejich další vzdělávání, dopravní a technickou výchovu a na růst bezpečnosti silničního provozu,
  • motoristický sport,
  • práci s mládeží a dětmi,
  • zastupování zájmů motoristů v mezinárodních organizacích a mezinárodních vztazích,
  • uspokojování ostatních kolektivních a individuálních zájmů motoristů.
 • ÚAMK zejména:
  • prosazuje zájmy motoristů a příznivců motorismu,
  • usiluje o vytváření podmínek pro rozvoj motorismu a současně pro řešení a odstraňování jeho negativních vlivů zejména v silničních dopravních nehodách a vlivů na životní prostředí, podílí se na zpracování koncepce motorismu. Přitom spolupracuje se státními orgány, zájmovými organizacemi a s předními odborníky v dané problematice,
  • v zájmu rozvoje motorismu se aktivně zapojuje do mezinárodní odborné spolupráce, zejména účastí v mezinárodních odborných organizacích a v rámci dvoustranné spolupráce se zahraničními kluby,
  • rozvíjí zájmovou a sportovní činnost v oblasti motorismu, nemotorových disciplin, historických vozidel, organizuje motoristické a mototuristické akce, soutěže, závody apod.,
  • vytváří podmínky pro aktivní zapojení specifických skupin členů do činnosti organizace (děti, mládež, zdravotně postižení apod.),
  • vychovává profesionální i dobrovolné motoristické odborníky,
  • vytváří pro svoji činnost potřebné materiální zabezpečení, organizuje vlastní podnikatelskou činnost,
  • provádí dle potřeby ediční činnost, vydává periodika a další tiskoviny;
  • zajišťuje služby pro své členy a ostatní motoristy,
  • organizuje pro své členy kurzy a školení,
  • poskytuje svým základním článkům odbornou metodickou pomoc při plnění jejich úkolů,
  • vytváří podmínky pro uchovávání a restaurování památek dokladujících vývoj motorismu,
  • uzavírá smlouvy a dohody s dalšími subjekty ohledně spolupráce v zájmu zabezpečení zájmů motoristů a příznivců motorizmu.

Část II - Členství v organizaci

Článek 7 - Druhy členství

 • Členství v ÚAMK je:
  • individuální v automotoklubech (místních),
  • individuální přímé,
  • kolektivní (právnických subjektů),
  • čestné.
 • Věková hranice pro individuální členství je:
  • do 18 let - děti a mládež,
  • nad 18 let - dospělí.

Článek 8 - Vznik členství

 • Členem ÚAMK se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, bez rozdílu národnosti, politické a státní příslušnosti, pokud se aktivně podílí na rozvoji motorismu, sympatizuje s cíli ÚAMK a uznává jeho stanovy.
 • Členství v ÚAMK je dobrovolné. Vzniká registrací přihlášky a zaplacením členského příspěvku za příslušné období. U členů AMK vzniká členství nových členů dle článku 22,odst. 2, písm. f. Dokladem o členství je platná členská nebo klubová karta, nebo jiný členský dokument.
 • Čestné členství vzniká schválením příslušným orgánem.

Článek 9 - Práva členů

 • Člen ÚAMK má právo:
  • využívat výhod vyplývajících z členství v organizaci,
  • podílet se na práci a rozvoji organizace, předkládat námitky, návrhy, doporučení a podněty směřující ke zlepšení práce a odstranění nedostatků,
  • volit a být volen do orgánů ÚAMK (dospělí),
  • domáhat se ochrany svých členských práv a oprávněných zájmů.
 • Na čestné členy se nevztahuje ustanovení odst.1 písm.c) d).

Článek 10 - Povinnosti členů

 • Člen ÚAMK je povinen:
  • dodržovat stanovy organizace,
  • chránit zájmy a dobré jméno organizace a chránit její majetek,
  • platit řádně a včas stanovené členské příspěvky.
 • Na čestné členy se nevztahuje ustanovení odst. 1 písm. c).

Článek 11 - Zánik členství

 • Členství v ÚAMK zaniká:
  • vystoupením člena, které musí mít písemnou formu,
  •  nezaplacením členského příspěvku ve stanovené výši nejpozději do 6ti měsíců po době splatnosti,
  • vyloučením člena na základě porušení čl. 10 stanov,
  • úmrtím člena,
  • zánikem organizace.
 • O vyloučení člena podle odst. 1., písm. c), rozhoduje organizační složka u níž je člen v době rozhodování v registraci.
 • Ve zcela výjimečných a mimořádných případech, které se dotýkají zájmu organizace jako celku, může o vyloučení člena rozhodnout Výkonná rada ÚAMK, i když by jinak vyloučení nespadalo podle ustanovení odst. 2 do její kompetence. Takto vyloučeného člena lze do organizace přijmout zpět pouze se souhlasem prezidia.

Část III - Organizační struktura

Článek 12 - Orgány organizace

Orgány ÚAMK tvoří:

 • valná hromada ÚAMK,
 • prezidium ÚAMK,
 • výkonná rada ÚAMK,
 • prezident ÚAMK,
 • dozorčí komise ÚAMK,
 • členské schůze (konference) AMK,
 • výbory AMK,
 • dozorčí komise (revizoři) AMK.

Článek 13 - Zastupování organizace

Jménem ÚAMK je oprávněn jednat a podepisovat prezident nebo generální sekretář, v rozsahu zmocnění prezidenta, prezidia nebo výkonné rady rovněž viceprezidenti.

Článek 14 - Pomocné orgány

 • ÚAMK i AMK mohou k zajištění své činnosti zřizovat volené nebo jmenované pomocné orgány např. komise, sekce, aktivy, pracovní skupiny apod.
 • Na úrovni krajů mohou místní AMK vytvářet krajská koordinační střediska ÚAMK ke koordinaci činností a zastupování AMK vůči krajským orgánům. Ze svého středu volí tříčlenné vedení.
 • Na úrovni okresů nebo oblastí mohou místní AMK vytvářet okresní nebo oblastní koordinační střediska ÚAMK; při jejich zřízení současně rozhodnou o rozsahu jejich pravomocí a způsobu jejich financování.

Článek 15 - Valná hromada

 • Valná hromada ÚAMK je nejvyšším orgánem ÚAMK. Valnou hromadu tvoří zástupci AMK zvolení na valných hromadách v územních oblastech a zástupci přímých členů z územních oblastí, podle klíče který stanoví prezidium ÚAMK, stávající členové prezidia a dozorčí komise.
 •  Valná hromada ÚAMK:
  • schvaluje stanovy ÚAMK,
  • schvaluje základní úkoly a cíle ÚAMK na další období,
  • volí prezidium ÚAMK,
  • volí dozorčí komisi ÚAMK,
  • schvaluje zprávu o činnosti prezidia ÚAMK mezi valnými hromadami,
  • schvaluje zprávu dozorčí komise ÚAMK
  • schvaluje symboliku ÚAMK.
 • Valnou hromadu ÚAMK (řádnou) svolává Prezidium ÚAMK 1x za 4 roky. Mimořádnou valnou hromadu svolává prezidium ÚAMK, jestliže o to písemně požádá alespoň jedna třetina AMK (čl. 20) anebo dvě třetiny všech členů prezidia.

Článek 16 - Prezidium ÚAMK

 • Prezidium ÚAMK je nejvyšším orgánem ÚAMK v období mezi valnými hromadami. Je voleno v počtu 21 - 31 členů. Schází se nejméně 2x ročně. Jeho funkční období začíná volbou na valné hromadě a končí volbou prezidia ÚAMK na příští valné hromadě.
 • Prezidium ÚAMK:
  • schvaluje základní směrnice pro práci organizace,
  • zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,
  • vytváří předpoklady pro činnost organizace a její další rozvoj, zejména pro uspokojování zájmové sféry členské základny,
  • vytváří vlastní materiálně-technickou a finanční základnu, zřizuje vlastní podnikatelské subjekty a výchovná zařízení,
  • volí ze svého středu prezidenta a viceprezidenty,
  • schvaluje čestné členy ÚAMK,
  • rozhoduje o členství ÚAMK ve sdruženích a organizacích, včetně mezinárodních, podle potřeby do nich vysílá delegáty nebo zástupce,
  • schvaluje organizační strukturu a systemizaci sekretariátu ÚAMK,
  • schvaluje generálního sekretáře ÚAMK,
  • zřizuje pomocné a odborné orgány ÚAMK a schvaluje jejich předsedy,
  • rozhoduje o členských příspěvcích a stanovuje jejich výši,
  • zabezpečuje metodickou a podle možností i personální a finanční pomoc AMK,
  • schvaluje plány, rozpočty a roční výsledky hospodaření ÚAMK,
  • schvaluje zprávy o činnosti výkonné rady v období mezi zasedáními prezidia,
  • projednává roční zprávy dozorčí komise ÚAMK,
  • schvaluje grafické řešení symbolik ÚAMK,
  • schvaluje způsob vydávání a grafické řešení členských průkazů,
  • připravuje obsahově a organizačně valnou hromadu ÚAMK.

Článek 17 - Výkonná rada ÚAMK

 • Výkonná rada ÚAMK řídí činnost ÚAMK mezi zasedáními prezidia ÚAMK. Její funkční období je shodné s funkčním obdobím prezidia ÚAMK.
 • Výkonnou radu tvoří:
  • prezident,
  • viceprezidenti,
  • generální sekretář.
 • Výkonná rada řeší operativní otázky řízení organizace v období mezi zasedáními prezidia. Schází se dle potřeby.
 • Výkonná rada ÚAMK:
  • zabezpečuje úkoly stanovené rozhodnutími prezidia,
  • projednává operativní otázky činnosti organizace, které nejsou vyhrazeny rozhodnutí prezidia,
  • výjimečně projednává i otázky vyhrazené stanovami rozhodovací pravomoci prezidia, pokud je jejich projednání z časových důvodů nezbytné a svolání prezidia je z objektivních důvodů nemožné, anebo by bylo vzhledem k charakteru projednávané záležitosti neekonomické anebo nepřiměřeně náročné a pokud s tímto postupem vysloví souhlas nadpoloviční většina členů výkonné rady (mimo případů uvedených v odst. d),
  • postupu podle odst. c nelze použít pro projednávání otázek uvedených v článku 16, odst. 2, písm. a,e,g,h,i,k,n,p,
  • rozhoduje o vyloučení členů ÚAMK (článek 11., odst.3 stanov).

Článek 18 - Prezident ÚAMK

 • Jedná jménem ÚAMK.
 • Uzavírá jménem ÚAMK smlouvy a dohody.
 • Svolává zasedání prezidia a výkonné rady ÚAMK.
 • Zabezpečuje plnění závěrů přijatých valnou hromadou, prezidiem a výkonnou radou ÚAMK a o plnění těchto úkolů podává pravidelně zprávy prezidiu.
 • Navrhuje organizační strukturu sekretariátu ÚAMK.
 • Navrhuje generálního sekretáře ÚAMK.

Článek 19 - Sekretariát ÚAMK

 • Sekretariát ÚAMK je výkonným orgánem ÚAMK.
 • Sekretariát ÚAMK řídí generální sekretář, který je ze své činnosti odpovědný prezidiu ÚAMK.
 • Generální sekretář je ve věcech řízení a práce sekretariátu oprávněn jednat a podepisovat jménem organizace.

Článek 20 - Místní automotokluby (AMK)

 • AMK jsou základním článkem ÚAMK. Ve své činnosti se řídí stanovami ÚAMK a obecně závaznými právními normami.
 • AMK mají právní subjektivitu, kterou nabývají dnem jejich vzniku (odst.6).
 • AMK musí používat razítko jen dle schváleného vzoru.
 • Nejmenší počet členů v AMK je 7, z toho 5 starších 18 let. V případě, že počet členů poklesne pod stanovenou hranici, AMK do 6ti měsíců doplní potřebný počet členů nebo přistoupí k likvidaci AMK.
 • AMK je založen na ustavující schůzi AMK. Až do svého vzniku (odst.6) není oprávněn vyvíjet žádnou činnost.
 • AMK vznikne na základě písemné přihlášky dnem jeho registrace v sekretariátu ÚAMK, který tomuto nově založenému AMK vydá registrační list. Jestliže založený AMK nesplňuje podmínky vyžadované stanovami anebo jestliže někteří členové založeného AMK poškodili zájmy ÚAMK, může generální sekretář ÚAMK předložit přihlášku k posouzení výkonné radě ÚAMK. Pokud výkonná rada přihlášku neschválí, sekretariát registraci neprovede a AMK nevznikne.
 • V případě rozhodnutí o zrušení AMK jmenuje členská schůze (konference) likvidátora AMK. Pokud není likvidátor jmenován, je takové rozhodnutí neúčinné.
 • AMK, který po dobu nejméně jednoho roku neodvádí za své členy členské příspěvky, neudržuje styk se sekretariátem ÚAMK nebo nereaguje opakovaně na jeho výzvy a nepodílí se na práci ÚAMK, může zrušit na návrh generálního sekretáře prezidium ÚAMK. O zrušení rozhodnutím prezidia informuje příslušný AMK generální sekretář ÚAMK doporučeným dopisem adresovaným na sídlo AMK. AMK je zrušen dnem, kdy byl dopis doručen anebo dnem, kdy byl jako nedoručitelný vrácen poštou zpět na sekretariát ÚAMK.
  Výbor AMK je povinen v takovém případě neprodleně svolat členskou chůzi, která jmenuje likvidátora AMK. Pokud z jakéhokoliv důvodu není likvidátor jmenován do 60ti dnů ode dne zrušení AMK podle tohoto odstavce, provede likvidaci AMK likvidační komise tvořená členy výboru ve složení ke dni zrušení AMK.
 • V době od zrušení (odst.6,7) do zániku AMK (odst.9) přebírá pravomoce výboru likvidátor (event. likvidační komise). AMK je oprávněn provádět pouze takové úkony, které přímo souvisejí a směřují k likvidaci AMK. Členská schůze (konference) je oprávněna likvidátora v průběhu likvidace odvolat a jmenovat jiného; to platí i o možnosti nahradit likvidační komisi likvidátorem. Jestliže se likvidátor vzdá funkce, musí členská schůze (konference) jmenovat nového likvidátora. Funkce dosavadního likvidátora končí dnem jmenování nového likvidátora. Ve zcela výjimečných případech, není-li svolání členské schůze nebo konference z objektivních důvodů možné, může nového likvidátora schválit výbor AMK po souhlasu revizní komise (revizora).
 • AMK zanikne dnem jeho výmazu z registrace na ústředním sekretariátě ÚAMK. Výmaz provede ústřední sekretariát ÚAMK na základě písemné žádosti AMK po ukončení likvidace formou vydání písemného rozhodnutí o zrušení registrace. Zrušený AMK je povinen po vydání rozhodnutí o zrušení registrace vrátit registrační list (odst.6) nejpozději do 30 dnů.

Článek 21 - Členská schůze (konference) AMK

 • Nejvyšším orgánem AMK je členská schůze nebo konference. Schází se podle potřeby, nejméně však 1x ročně nebo požádá-li o to písemně alespoň 1/3 všech členů.
 • Členské schůze se mohou zúčastnit všichni členové AMK starší 18ti let. AMK s počtem členů starších 18ti let vyšším než 30, mohou namísto členské schůze svolat konferenci. O svolání konference rozhodne výbor AMK, který zároveň stanoví klíč pro volbu delegátů konference. Pokud se proti konání konference postaví více než třetina všech členů AMK starších 18ti let, nelze konferenci uskutečnit a musí se konat členská schůze.
 • Výbor AMK může na členskou schůzi (konferenci) přizvat členy AMK mladší 18ti let jako hosty s hlasem poradním.
 • Členská schůze (konference):
  • rozhoduje o založení nebo zrušení AMK včetně majetkového vypořádání v souladu s obecně platnými právními předpisy a těmito stanovami,
  • schvaluje název AMK, ke kterému musí být předřazena písmena "ÚAMK", jeho symboliku a organizační uspořádání,
  • schvaluje základní úkoly a cíle AMK na další období,
  • schvaluje rozpočet AMK, jeho čerpání a členské příspěvky v rámci AMK, včetně termínu jejich úhrady (mimo příspěvku ÚAMK),
  • volí výbor AMK,
  • volí dozorčí komisi nebo revizora AMK,
  • rozhoduje o formách a předmětu podnikatelské činnosti AMK,
  • schvaluje zprávy o činnosti výboru AMK,
  • schvaluje zprávy dozorčí komise nebo revizora AMK,
  • schvaluje čestné členy AMK,
  • rozhoduje o znovupřijetí členů vyloučených podle čl. 22, odst. 2, písm. k.

Článek 22 - Výbor AMK

 • Výbor AMK je nejvyšším orgánem AMK v období mezi členskými schůzemi. Je volen maximálně na 4 roky a schází se dle potřeby, nejméně však 4x ročně. Počet členů výboru musí být minimálně 3 osoby starší 18-ti let a lichý.
 • Výbor AMK plní zejména tyto úkoly:
  • zabezpečuje plnění závěrů členské schůze (konference) AMK,
  • řídí činnost AMK a vytváří předpoklady pro další rozvoj jeho aktivity, zejména pro uspokojování zájmové sféry členské základny,
  • volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře, event. další funkcionáře AMK podle potřeby,
  • zřizuje dle potřeby pomocné orgány AMK,
  • jménem AMK uzavírá smlouvy a dohody,
  • schvaluje přijetí nových členů,
  • vede evidenci členů AMK,
  • schvaluje přijímání (propouštění) placených zaměstnanců AMK a výši jejich odměny,
  • zodpovídá za vedení účetní a hospodářské evidence AMK dle obecně závazných právních předpisů,
  • organizačně a obsahově připravuje členské schůze nebo konference AMK,
  • rozhoduje o vyloučení členů AMK (článek 11, odst. 2 stanov).

Článek 23 - Předseda AMK

 • Předseda AMK je představitelem AMK, který je oprávněn samostatně jednat a podepisovat jménem AMK.
 • Výbor AMK může předsedu AMK písemně zmocnit k řešení všech záležitostí, které podle stanov ÚAMK anebo rozhodnutí členské schůze nebo konference AMK byly svěřeny do působnosti výboru AMK (s výjimkou voleb dle článku 22, odst. 2, písm. c).
 • Výbor AMK může stanovit, ve kterých případech je předseda AMK oprávněn jednat a podepisovat na základě předchozího písemného pověření výborem.

Část IV - Hospodaření ÚAMK

Článek 24 - Zásady hospodaření

 • Zdrojem majetkové podstaty organizace jsou zejména členské příspěvky, příspěvky za poskytnuté výhody, výnosy z podnikatelské činnosti, dále dotace, výnosy z reklam a propagace, příspěvky sponzorů apod.
 • Organizace hospodaří s vlastním majetkem i s majetkem, který jí byl svěřen do správy.
 • ÚAMK i AMK mohou provádět podnikatelskou činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 • Organizace je povinna při hospodaření dodržovat obecně závazné předpisy.

Článek 25 - Vztahy právních subjektů

ÚAMK neodpovídá za hospodaření AMK ani nepřebírá jejich závazky a naopak.

Část V - Dozorčí činnost

Článek 26 - Dozorčí komise

 • Dozorčí komise pracují na úrovni ÚAMK a AMK (AMK s počtem do 30ti členů nad 18 let mohou volit revizora). Dozorčí komise ÚAMK má 5-9 členů. Dozorčí komise AMK má 3-5 členů. Jejich funkční období je totožné s délkou funkčního období prezidia (výboru AMK). Ze svého středu volí předsedu, event. místopředsedu komise.
 • Dozorčí komise odpovídají za svoji činnost orgánům, které je zvolily.
 • Volba dozorčí komise je podle rozhodnutí delegátů (členů) buď tajná nebo veřejná. V případě veřejné volby nemusí být hlasováno o kandidátech jednotlivě, ale složení komise může být předloženo jako celek.
 • Členství v dozorčí komisi (funkce revizora) je neslučitelné s členstvím ve výboru a jakoukoliv volenou funkcí na daném stupni organizace. Pracovníci sekretariátu ÚAMK, v pracovním poměru, nesmějí být členy dozorčí komise ÚAMK.
 • Dozorčí komise si zpracovávají na každý kalendářní rok plán činnosti. Scházejí se dle potřeby, nejméně však 2x ročně. O své činnosti a jejích výsledcích zpracovávají zprávy, které předkládají příslušným orgánům.
 • Dozorčí komise má právo požadovat při zjištění nedostatků jejich odstranění, včetně stanovení termínů.
 • Předseda, popřípadě z jeho pověření místopředseda (revizor) má právo se zúčastňovat jednání prezidia, výkonné rady nebo výboru a předkládat k projednání otázky, které se týkají práce této komise (revizora). Jednání se zúčastňuje s hlasem poradním.
 • Základní práva a povinnosti dozorčí komise (revizora):
  • kontrolovat veškerou činnost příslušného článku,
  • nejméně 1x ročně provést kontrolu hospodaření, zpracovat o ní zprávu a tuto předložit prezídiu ÚAMK nebo členské schůzi (konferenci) AMK,
  • provádět mimořádné revize na základě požadavků prezidia, výkonné rady ÚAMK nebo výboru AMK,
  • prověřovat stížnosti, oznámení a podněty pokud se vztahují k činnosti organizace a spadají do kompetence příslušné dozorčí komise (revizora),
  • zpracovávat komplexní zprávu za období mezi valnými hromadami ÚAMK (dozorčí komise ÚAMK).
 • Při výkonu své kontrolní pravomoci je dozorčí komise (revizor) oprávněna nahlížet do dokumentů a vyžadovat od jednotlivých členů (orgánů) stanoviska nebo vysvětlivky, a to ve lhůtách, které sama stanoví.

Část VI - Všeobecná ustanovení

Článek 27 - Hlasování

 • Schůze orgánů jsou usnášeníschopné, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Každý člen (delegát) má jeden hlas. Zastupování členů volených orgánů je nepřípustné.
 • Návrh je schválen, jestliže se pro něj vysloví nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta (předsedy), pokud je jednání přítomen.

Článek 28 - Odvolání a kooptace

 • Orgán, který zvolil člena do funkce, má právo ho z ní kdykoliv odvolat, a to i před uplynutím funkčního období.
 • Prezidium a dozorčí komise ÚAMK mohou do těchto orgánů za odvolané, odstoupivší nebo zemřelé členy kooptovat nové, a to až do jedné třetiny počtu členů zvolených valnou hromadou. Kooptace musí být provedena v případě, že by počet zbylých členů byl nižší než minimální stanovený počet nebo byl sudý.
 • Za odvolaného, odstoupivšího nebo zemřelého člena výboru, dozorčí komise nebo revizora AMK musí být zvolen nový člen v případě, že by počet zbylých členů byl nižší než minimální stanovený počet nebo byl sudý. Do doby konání členské schůze nebo konference mohou výbor i dozorčí komise kooptovat jednoho člena.

Část VII - Závěrečná ustanovení

Článek 29 - Zánik organizace

ÚAMK zanikne, pokud se na tom usnese valná hromada ÚAMK nejméně dvoutřetinovou většinou delegátů. Spolu s rozhodnutím o zániku rozhodne valná hromada v souladu s platnými právními předpisy i o způsobu vypořádání majetkových záležitostí.

Článek 30 - Platnost stanov

 • Tyto stanovy nabývají platnosti dnem 8. prosince 2001 a ruší dosavadní stanovy ÚAMK ze dne 29.11.1997.
 • Dnem 9. prosince 2001 se zrušují dosavadní stanovy ÚAMK ze dne 29.11.1997.
 • Směrnice, pokyny apod., které byly v ÚAMK vydány a jež jsou v rozporu s těmito stanovami, pozbývají dnem schválení těchto stanov platnost v částech, které jsou s těmito stanovami v rozporu.
 • Změnu názvu ve smyslu článku 21, odst. 4b jsou AMK povinny provést do 31.12.2002.Copyright © Subaru Fan Club
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 21.08. 2009 (18458 čtenářů)

[ Zpět ]
Content ©
Vytvořil Webdesign Dra-Go Copyright © 2008-2009.

© 2005 UNITED-NUKE Powered Site.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.18 sekund